Bezoekers informatie & regels bezoek bunkermuseum

Voor het Bunkermuseum Schlei (hierna als museum aangeduid) geldt het volgende:
1. Het museum werkt met bezoekers eenheden. Een eenheid kan 1 persoon zijn maar
bijvoorbeeld ook een familie van 8 personen.
2. Voor groepen (geen familie en meer dan 8 personen) en schoolreisjes is er bij reservering
eerst overleg wat de mogelijkheden zijn.
3. Het museum werkt met 3 tijdsloten tijdens de openingen op de woensdag- en
zondagmiddag:
– 13:00 – 14:00 uur
– 14:00 – 15:00 uur
– 15:00 – 16:00 uur
4. Er kunnen maximaal 45 personen per tijdslot in het museum met een maximum van 15
bezoekers eenheden in totaal per tijdslot.
5. Bezoekers moeten van te voren reserveren. Op onze website en andere publicaties staat
aangegeven op welk telefoonnummer en op welke momenten dat kan.
6. Groepen en schoolreisjes moeten ook van te voren reserveren. Op onze website en andere
publicaties staat aangegeven op welk telefoonnummer en op welke momenten dat kan.
7. Tijdens het reserveren zal het volgende genoteerd en afgesproken worden:
– Naam en telefoonnummer (adres is optie)
– Het aantal personen
– Afspraak dag en tijdslot
– Manier van betalen
– Er wordt verwezen naar onze website en andere publicaties betreffende onze
huisregels en het protocol.
8. Gegevens van punt 7. komen op een lijst die de vrijwilliger van dienst krijgt.
9. De lijsten met reserveringen worden 1 maand bewaard door het bestuur van het
Bunkermuseum. Daarna worden de digitale lijsten gewist en de papieren exemplaren
vernietigd.
10. We wijzen onze bezoekers bij reservering én bij de entree van het museum op onze
huisregels. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk deze informatie tot zich te nemen en zich
eraan te houden.
11. Bij de reservering komt de manier van betalen ter sprake. Om bouwtechnische redenen
hebben wij de volgende twee manieren van betalen:
– Door overmaken van het verschuldigde bedrag op de rekening van het museum:
NL41 RABO 0145 0587 43 Bic code RABONL2U
– Contant/cash, het liefst gepaste betaling. Het geld wordt door 1 persoon van de
bezoekers eenheid in een bakje gelegd (kinderen tot 12 jaar mogen bij de ouder staan
als er betaald wordt).
12. Bezoekers worden met klem gewezen op de 1,5 meter afstand die zowel binnen als buiten
het museum geldt.
13. De huisregels hangen in het publicatiebord bij de ingang en bij de balie in het museum.
1
14. De loop route in het museum is vanaf de ingang, door het museum naar de nooduitgang
die dienst doet als uitgang. Dit wordt aangegeven op de vloer van het museum.
15. Rolstoelen kunnen niet gebruik maken van de uitgang. Hierover worden afspraken
gemaakt bij binnenkomst van het museum. De vrijwilliger van dienst zorgt ervoor, met
inachtneming van de 1,5 meter afstand dat de rolstoeler via de ingang weer veilig naar
buiten kan. Hij doet hier een beroep op de aanwezige bezoekers.
16. Bij binnenkomst zijn desinfecterende middelen aanwezig. De vrijwilliger van dienst wijst
de bezoekers hierop.
Voor bezoekers geldt het volgende:
1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun
huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
2. Het museum werkt met bezoekers eenheden. Een eenheid kan 1 persoon zijn maar
bijvoorbeeld ook een familie van 8 personen.
3. Bezoekers staan geregistreerd op een lijst bij de vrijwilliger van dienst. De bezoekers
hebben zelf genoteerd wanneer zij het museum mogen bezoeken, zij komen op tijd of
maximaal 15 minuten voor starttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. Het is
niet mogelijk zonder reservering het museum te bezoeken.
4. Betaling gebeurd op de afgesproken manier tijdens het reserveren.
5. Groepsrondleidingen, -arrangementen, -tickets of -activiteiten zijn mogelijk. Hiervoor
wordt tijdens het reserveren naar de mogelijkheden gekeken en afspraken gemaakt.
6. Voor schoolreisjes gelden dezelfde regels als voor groepen. Bij het reserveren wordt
gekeken naar de mogelijkheden en worden er afspraken gemaakt.
7. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap.
Voor bezoekers eenheden geldt dat ze bij elkaar door het museum moeten gaan.
Bijvoorbeeld voor gezinnen geldt dat kinderen niet vrij door het museum mogen lopen, zij
moeten bij de ouders blijven.
8. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
9. Volg altijd de aanwijzingen op van de dienstdoende vrijwilliger en de eventueel
aanwezige toezichthouders van het museum (bestuur en/of vrijwilliger-coördinator).
Voor handhaving van het protocol in het museum geldt het volgende:
1. De veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en bestuur staat centraal bij onze voorschriften.
2. Hierbij zijn de bezoekvoorwaarden van ons museum de ondergrens en leidraad.
3. Het museum behoudt zich verder het recht voor om bezoekers, derden of vrijwilligers
toegang tot het museum te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.
4. Er zijn voldoende vrijwilligers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van
het protocol en die dit ook actief controleren.
5. Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het
protocol en de naleving ook actief controleert.
6. Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te
beëindigen, zonder recht op terugbetaling van het entree geld.
Bij de toegangscontrole tot het museum geldt het volgende:
1. Eén individu per gezelschap of één bezoeker meldt zich bij de balie waarna de vrijwilliger
van dienst de aanwezigheid kan aankruisen op de aanmeldingslijst van die dag en tijdslot.
Kinderen t/m 12 jaar kunnen dat samen met een volwassene uit het gezelschap doen.
2. Bij de toegangscontrole zijn duidelijke instructies aanwezig, duidelijk zichtbare strepen
getrokken of vakken gemaakt die de afstand aangeven van minstens anderhalve meter.
3. De toegangscontrole wordt waar mogelijk ook in tijd gespreid.
2
4. Bij de balie is er desinfecterende handgel beschikbaar.
In de gangen van het museum geldt het volgende:
1. In gangen wordt altijd anderhalve meter afstand tot anderen buiten het eigen gezelschap
gehouden.
2. Er geldt een eenrichtingsverkeer route door het museum. De 1,5 meter afstand is leidend
hierin.
3. Maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen worden ter
plekke genomen door de vrijwilliger van dienst.
Op zaal in het museum geldt het volgende:
1. De 1,5 meter is de norm. Bij binnenkomst van de ruimtes en/of zaal moeten de bezoekers
daar rekening mee houden.
2. Maatregelen om doorstroming te bevorderen en opstoppingen te voorkomen worden ter
plekke genomen door de vrijwilliger van dienst.
In de museumwinkel geldt het volgende:
1. De museum winkel is gesloten. Het is ook niet mogelijk om artikelen uit de winkel online
te bestellen.
2. Boeken kunnen wel gekocht worden. Ook is het mogelijk dat bezoekers een boek
bestellen. Hiervoor dient de bezoeker zijn of haar adres af te geven en de titel van het
boek dat ze willen hebben. Daarna krijgt de bezoeker het boek thuis gestuurd, de factuur
bijgesloten.
Voor het parkeren van fietsen geldt het volgende:
1. Hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten gelden ook op eigen
parkeerterreinen.
2. De bezoekers houden ook bij het parkeren van hun fiets bij het museum rekening met de
anderhalve meter afstand.